Text Classification - 03122015

December 3, 2015

Report Abuse
- Sử dụng code R với 2 gói (tm và wordcloud) - Hiển thị wordcloud trên nền azure machine learning
- Với dữ liệu là các câu được gán nhãn sẵn - Sử dụng code R để biểu diễn tần xuất xuất hiện của các từ lên azure ml - Hiển thị wordcloud